Polaroids: SX-70 with 600 and 600 b&W - madagascarmonegasque